Miljö och kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Genom ett välstrukturerat arbetssätt och ständiga förbättringar ska miljöpåverkan
från vår anläggning, våra produkter och tjänster minskas, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta ska vi uppnå genom att:

• Minimera produkternas och verksamhetens risker för miljön.
• Minska användningen och utsläppen av farliga ämnen/material.
• Effektivisera användningen av energi och naturresurser.
• Följa tillämpliga lagar och andra krav inom miljöområdet.
• Tillhandahålla ett effektivt verksamhetssystem som uppfyller kraven i ISO 14001.
• Visa öppenhet och kommunicera och vara ett föredöme i vårt miljöarbete.

Kvalitetspolicy

Ferrita Sweden AB’s konkurrensförmåga och lönsamhet skall uppnås genom att
alla anställda är medvetna om och tar ansvar för sin egna kvalitet utifrån kundens behov och förväntningar.

Ferrita Sweden AB skall därför kontinuerligt:

• Arbeta med att nå bästa möjliga kvalitet.
• Systematiskt förbättra våra processer.
• Följa och efterleva yttre lagar och krav.
• Fokusera på produktsäkerheten.